Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy Ratka

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ratka začal dňa 02.03.2009 a skončil dňa 28.01.2015

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy Prša

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prša bol ukončený dňa 29.02.2008 zápisom do katastra nehnuteľností.

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy Mikušovce

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mikušovce bol ukončený dňa 29.02.2008 zápisom do katastra nehnuteľností.

Čítať ďalej...

Pozemkové úpravy Ratka


Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ratka začal dňa 02.03.2009 a skončil dňa 28.01.2015
Všeobecné dokumenty Evidencna karta projektu
Nariadenie konania o zacati pu
Rozhodnutie o nariadeni ppu
Oznamenie pre neprihlasenych ucastnikov pu
Prihlaska do zdruzenia ucastnikov pu
 

Časový harmonogram projektu

Etapa Termín ukončenia Súvisiace dokumenty
Práce v bodovom poli 10.09.2009


Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu PPÚ 10.09.2009


Účelové mapovanie polohopisu v obvode PPÚ 10.04.2011


Účelové mapovanie výškopisu pre PPÚ 10.01.2012


Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov
10.01.2012

BPEJ_potvrdenie VUPOP
Register pôvodného stavu po ROEP 10.08.2012 01a_dorucenie rps
01b_dotaznik k rps
02_zverejnenie rps
03_schvalenie rps
Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 10.08.2012  


Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ 10.03.2013  


Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
10.08.2013

01_dotazniky-§11 ods.18

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení 10.08.2013
 


Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 10.06.2014
 


Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 10.10.2014

Nariadenie vykonania

Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu 10.10.2014
 


Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 10.10.2014
 


Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 10.03.2015

Propagačné PPU