Ponuka služieb

Geometrické plány

 • na rozdelenie nehnuteľností
 • na úpravu hranice nehnuteľností
 • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby
 • na vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 • na zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu
 • na zlúčenie nehnuteľností
 • na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • na pozemkové úpravy

Inžinierska geodézia

 • zakladanie bodových polí
 • POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ PLÁNY:
 • predrealizačné zameranie a kartografické spracovanie pre projektovú dokumentáciu všetkého druhu (všetky druhy inžinierskych sietí, stavebné objekty, líniové stavby atď.)
 • porealizačné zameranie a kartografické spracovanie všetkého druhu (všetky druhy inžinierskych sietí, domové prípojky, stavebné objekty, líniové stavby atď.)
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • vytyčovanie stavebných objektov (vytyčovanie staveniska, vytyčovanie priestorovej polohy, podrobné vytýčenie atď.)
 • tvorba digitálneho terénneho modelu, pozdĺžne a priečne profily
 • výpočty kubatúr

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 • Vytýčenie a stabilizácia lomových bodov hraníc pozemkov v teréne.

Tvorba účelových máp

 • technická mapa mesta
 • základná mapa závodu
 • základná mapa dialnice podľa TSV 0903 ZMD

Projekty pozemkových úprav

 • založenie podrobného polohového bodového poľa
 • vytýčenie obvodu projektu pozemkových úprav
 • polohopisné a výškopisné zameranie
 • register pôvodného stavu
 • všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
 • zásady pre umiestnenie nových pozemkov
 • rozdeľovacie plány
 • atlas projektu pozemkových úprav
 • projekty pozemkových úprav v záhradkárskych osadách

Majetkoprávne vysporiadanie

 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného konania
 • zabezpečenie dodatočného stavebného povolenia
 • zabezpečenie podkladov a usporiadanie vlastníckych vzťahov
 • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov miestnej a štátnej správy
 • vypracovanie podkladov pre uzatváranie nájomných zmlúv

Vypracovanie podkladov pre uznanie poľovného revíru

 • určenie obvodu revíru
 • podklady pre uzatváranie zmlúv s majiteľmi poľovných pozemkov
 • spracovanie mapových podkladov